Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Verhaal: Paul Wouters ON 1901

CWTS: nieuwe directeur, nieuwe agenda

14 jan 2011

Paul Wouters, hoogleraar scientometrie in Leiden, hield vorige week zijn oratie, waarin hij de nieuwe onderzoeksagenda van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) presenteerde. Wouters heeft Ton van Raan opgevolgd als directeur van dat instituut. Hij kondigde aan dat het CWTS dit jaar een handleiding voor het gebruik van citatie-indicatoren zal publiceren. In dit artikel zet Wouters, sinds jaar en dag medewerker van Onderzoek Nederland, zijn wetenschappelijke missie uiteen.

Door de competitie tussen bibliometrische onderzoeksgroepen ontstaat een neiging steeds nieuwe indicatoren te ontwikkelen, variaties op bestaande indicatoren met iets andere eigenschappen. De precieze wijze van berekenen is bovendien niet altijd transparant. Het resultaat is een onoverzichtelijke massa indicatoren en meetmethoden. Dat moet beter kunnen. Het CWTS wil niet alleen betere indicatoren ontwikkelen maar zal ook de kritiek op deze indicatoren verdiepen. Oog voor de beperkingen van citatie-analyse zal de kwaliteit in het vakgebied immers niet verlagen, maar verhogen.

Het is tijd de klassieke vraag naar de betekenis van citaties weer op te pakken. Wat is nu precies de relatie tussen citaties en kwaliteit? Op het niveau van grote groepen onderzoekers is regelmatig een verband getoond tussen aantallen citaties en kwaliteit of reputatie. Maar zodra we preciezer kijken naar de oorzaken van die correlatie lijkt het verband te verdwijnen. De conclusie hangt blijkbaar sterk samen met de methode en het niveau van analyse.

Dit is onbevredigend. Met het toenemend gebruik van evaluaties is onderzoek naar de gevolgen van de opkomst van citatieculturen in de wetenschap urgenter geworden. Hoe wordt het onderzoeks- en communicatiegedrag beïnvloed en op welke wijze hebben de beoordelingsprocessen effecten op de onderzoeksagenda? Met het dominanter worden van op zichtbare reputatie gericht gedrag verschuift ook de betekenis van geciteerd worden. In welke mate is citeergedrag gericht op het expliciet beïnvloeden van de scores in citatie-analyses? We weten hier weinig van, terwijl het wel van belang is voor de kwaliteit van onderzoeksevaluaties.

Naast dit sociaalwetenschappelijk onderzoek is het fundamentele onderzoek naar de wiskundige en statistische eigenschappen van indicatoren en van hun onderlinge relaties urgent. Hebben we eigenlijk wel die dierentuin nodig van indicatoren die we langs zien komen in de pagina’s van Scientometrics? Welke indicatoren kunnen worden gezien als identiek? Welk eigenschappen vertonen ze als ze worden gebruikt in het vergelijken van onderzoeksgroepen of het in kaart brengen van de relaties tussen hen? Welke indicatoren zijn wiskundig gezien consistent en welke kunnen we beter afdanken?

Dit onderzoek kan helpen algemene principes te formuleren voor prestatie-indicatoren. Het is ook beleidsrelevant. Naast een groei van de vraag naar evaluaties, zien we immers ook een diversificatie van de indicatoren waar behoefte aan is. De afgelopen jaren is een verschuiving opgetreden van louter beschrijvende statistiek naar indicatoren waarmee onderzoekers uit verschillende vakgebieden onderling kunnen worden vergeleken. Onderzoeksleiders en bestuurders krijgen meer belangstelling voor de bijdrage van hun teams aan nationale en internationale samenwerking en consortia. Dit leidt tot meer vraag naar netwerk-indicatoren.

Zo komt het evalueren dichter op de huid te zitten van het primaire proces van onderzoek. Dit roept de vraag op of in de toekomst de grens nog te trekken zal zijn tussen kennis scheppen en het monitoren en beoordelen van die kennisproductie. Wellicht wordt dit in een aantal vakgebieden integraal onderdeel van het leiden van onderzoeksgroepen. Dit vereist dan wel een drastische kwaliteitsverhoging van de daarvoor gebruikte data, indicatoren en analyses.

Een derde onderzoekslijn draait om visualisaties en wetenschapscartografie. Het is nu mogelijk kaarten van de wetenschap te maken op basis van de citatie- en bibliografische relaties tussen de artikelen in de tijdschriften, op allerlei niveaus, waardoor onderzoeksgroepen en tijdschriften hun publicatie- of citatie-omgeving kunnen verkennen. Ook lijkt het in toenemende mate mogelijk nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op het spoor te komen. Wetenschapskaarten beelden niet alleen af, ze construeren de werkelijkheid tegelijkertijd.

Bibliometrisch en scientometrisch onderzoek zal meer en meer in de vorm van interactieve kaarten worden aangeboden, waarbij de gebruikers de onderliggende data kunnen inspecteren en waarin tevens de mate van onzekerheid en ontbrekende gegevens duidelijk worden aangegeven.
Paul Wouters

Bron: Onderzoek Nederland 270, 14 januari 2011, pagina 2

Bijdragen 
1 … 10 / 1901 Volgende »

mountainside on-site massage therapy

I felt exceptionally glad while perusing this site. This was truly exceptionally enlightening site for me. I truly preferred it. This was truly a sincere post. Much obliged!. 
http://njmassage.info

mountainside on-site massage therapy
,
26 mei 2017,5:44

West Palm Beach Home Lender

I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.
http://mortgagesince.snack.ws/

asas
,
25 mei 2017,16:48

dofollow backlinks

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading. I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
https://www.fiverr.com/midhafurqan/create-50-manual-blog-comments-on-actual-pr-including-1-pr7

dofollow backlinks
,
25 mei 2017,14:44

baby like dogs

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
https://www.youtube.com/watch?v=aoxxcsodahU

baby like dogs
,
25 mei 2017,14:19

magic jack reviews

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post!
https://drive.google.com/drive/folders/0B5erG5j86uOFQlpKVGVWRmJCeVE?usp=sharing

prince U.S
,
25 mei 2017,12:09

bragas usadas

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work
http://www.bragausada.com/

muneer
,
25 mei 2017,9:46

How did the penalty shots changed in FIFA 17

Thanks so much with this fantastic new web site. I�m very fired up to show it to anyone. It makes me so satisfied your vast understanding and wisdom have a new channel for trying into the world.
http://www.elderscrollsol.com/how-did-the-penalty-shots-changed-in-fifa-17/

muener
,
25 mei 2017,9:39

Robinajck

Many of his friends were attracted by the lure of quick money, he said. "When you get out of high school and can work at a warehouse for $400 a week, every single week, that seems like a lot of money," he said. "But it's not an investment. It's an illusion."
cheap miami to key west
http://miamitokeywesttoursguides.blogspot.com

Robinjack
,
25 mei 2017,8:24

how to lighten skin

bookmarking and checking back frequently!it people processing it really is another person's renowned company, you will never in the world of the 55 and other lavishness brands supra to uncover which..
http://www.howtowhiteningyourskin.com/how-to-lighten-skin

how to lighten skin
,
24 mei 2017,17:54

Rachel's blog

This is a truly good site post. Not too many people would actually. the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best. with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews. than by all means come in and check our stuff.
http://phenq-results.com/

Rachel's blog
,
24 mei 2017,17:38
1 … 10 / 1901 Volgende »